) Xy lanh tầng đường có dầu vào-ra nằm trên thân xy lanh